Zeile 1: Den é steet nëmmen (nach) a kuerze betounte Silben: Mécken, Réck, bécken, Béchs, Geléng, kéng, de Méchel mécht dat dréchen. Awer den é steet net (méi) a Besëtz-Wierder (meng, deng, seng), grad ewéi an Uertschaftsnimm, wou d´Silb net betount ass: Diddeleng, Téiteng, Leideleng, duerfir awer bei Lénger, Réngel.
Zeile 2: Den è: Oppassen! Mir hu keen è (eleng, reng, Bengel), ausser wann d'Wuert aus dem Franséischen iwwerholl gëtt, da bleift den è stoen, wéi: Barrière, Carrière, Crème, Excès, Pièce-montée, Progrès.

  Übungsnummer 13.3  Zeile 2:  


Vorherige Zeile |